Tip en ven om denne sideUdskriftsvenlig version af denne side

Alkoholpolitik i grundskolen

Den alkoholforebyggende indsats i grundskolen bør tage udgangspunkt i en nedskrevet plan, der indeholder mindst tre elementer:

 

  1. Fastlæggelse af på hvilke klassetrin undervisning om alkohol og evt. andre rusmidler skal finde sted.
  2. Retningslinjer for forældresamarbejde om børn og unges forhold til alkohol. Hvis der etableres et uformelt netværk mellem forældre allerede fra de første klassetrin, bliver det lettere at tage mere konfliktfyldte emner som alkohol op på de senere klassetrin.
  3. Fastlæggelse af en alkoholpolitik, der beskriver retningslinjer for alkoholforbruget på skolen og handleplaner, hvis retningslinjerne overskrides.

 

Undervisning om alkohol i skolen - hvornår?

Det er ulovligt for unge under 16 år at købe alkohol i butikker, hvilket er et politisk signal om at udskyde alkoholdebuten og nedsætte unges forbrug af alkohol.

Allerede i 6. klasse begynder nogle enkelte elever måske at drikke alkohol. Det er imidlertid vigtigt at holde fast i, at det ikke er almindeligt at drikke på disse klassetrin, og at alkohol er et fænomen, der først kommer ind på et senere klassetrin for langt størstedelen af de unge.

Hvis man tager udgangspunkt i de få, der starter meget tidligt med at drikke, gør man mindretallet til normalen. Det kan have den effekt, at en stor gruppe unge føler sig presset til at starte med at drikke alkohol for at leve op til, hvad der fremstilles som normalt. Debatten om alkohol kan få reklameeffekt, hvis den tages for tidligt, så almindelige unge føler sig forkerte og udenfor, hvis de ikke har erfaring med alkohol.

Udarbejdelse af en alkoholpolitik kan skabe en god debat om holdninger til alkohol mellem personale, elever og forældre. Erfaringer viser, at en alkoholpolitik smitter af på livet uden for skolen, så der også her drikkes mindre.

Hvad kan en alkoholpolitik handle om?

En alkoholpolitik kan indeholde mange forskellige elementer. Oplagte elementer er:

• Retningslinjer for brug af alkohol på skolen
• Støttemuligheder i forbindelse med alkoholproblemer
• Samarbejde med lokalsamfundet
• Samarbejde med forældre

En nøgleperson kan udpeges som ansvarlig for udarbejdelsen af skolens alkoholpolitik. Også kollegaer med misbrugsproblemer og elever fra familier med misbrug bør høre under vedkommendes ansvarsområde.

Alkoholpolitikken skal desuden beskrive, hvad skolen vil gøre, hvis reglerne overtrædes. Det vil især være en fordel at lave klare retningslinjer for, hvordan skolen vil hjælpe medarbejdere, elever og forældre, der har problemer med alkohol. Enhver skole vil møde mennesker med misbrugsproblemer blandt elever eller ansatte. Der er desuden en særlig problematik omkring elever, der lever i familier med misbrug.

De nedskrevne retningslinjer kan gøre det nemmere og mindre tabubelagt at gribe ind, når en lærer ser tegn på problemer og mistrivsel. Rådgivningen kan gives af særligt uddannede nøglepersoner, som kan være lærere eller sundhedsplejersken.

Handlemulighederne kan formuleres således:

Eksempel på politik for støtte til personer med alkoholproblemer.

Skolen har uddannede nøglepersoner, der kan rådgive forældre og elever om støttemuligheder i forbindelse med egne eller andres alkoholproblemer. Her kan man evt. trække på kommunens SSP-konsulent eller anden instans.

Alkoholnøglepersonerne kan rådgive lærere, der har til opgave at tale med forældre om mistrivsel hos elever pga. forældrenes alkoholproblemer.

I forhold til lærere har skolen et regelsæt, der svarer til den alkoholpolitik, der findes på andre arbejdspladser.

 

Gennemførelse af en alkoholpolitik

Hvis en alkoholpolitik skal efterleves, skal den være kendt og diskuteret af dem, den omhandler. Derfor skal alkoholpolitikken diskuteres i alle relevante grupper: Skolebestyrelsen, lærerrådet, elevrådet, forældrerepræsentanter såvel som i uformelle sammenhænge med forældre.

Skolebestyrelsen kan lægge op til debat i relevante grupper med et forslag til en alkoholpolitik. Samtidig kan man foreslå, at der kommer et fagligt input til diskussionerne, således, at der er et fundament at tage stilling ud fra. Skolebestyrelsen kan herefter på baggrund af debatten formulere det endelige forslag og vedtage det.

Når den endelige alkoholpolitik ligger klar, skal den igennem diskussioner synliggøres på skolen. På den måde bliver alkoholpolitikken ikke blot en hensigtserklæring, men et tydeligt signal om, at alkohol ikke hører hjemme på skolen. Alkoholpolitikken skal med jævne mellemrum, fx én gang årligt, tages op til vurdering og evt. justering.

Eksempel på retningslinier for brug af alkohol på skolen:

I en alkoholpolitik skal det være klarlagt i hvilket omfang, der må drikkes alkohol i forbindelse med arrangementer i skolens regi. Desuden skal der være bestemmelser om, hvad skolen vil gøre, hvis reglerne ikke overholdes.

Skolen er en arbejdsplads for såvel lærere som elever. Derfor drikkes der ikke alkohol på skolen, med mindre der er indgået særlige aftaler.

Ved alle arrangementer i skolens regi, hvor eleverne deltager, drikkes der ikke alkohol, med mindre der er indgået særlige aftaler.

Alkohol er ikke noget for børn. Elever drikker derfor ikke alkohol på skolen, hverken til fester eller ved andre arrangementer i skolens regi som fx lejrskoler.

Hvis 10. klasse afholder fester på skolen, må det besluttes af forældrene og læreren i klassen, om der skal være mulighed for at drikke alkohol.

Kilde: "Børn, unge og alkohol: Information til skolebestyrelsen", Undervisningsministeriet, Sundhedsstyrelsen m.fl. (2005)

Læs mere om emnet:

" Børn, unge og alkohol: Information til skolebestyrelsen", Undervisningsministeriet, Sundhedsstyrelsen m.fl. (2005), sst.dk
og "Blå mandag", og "Sidste skoledag", Det Kriminalpræventive Råd, dkr.dk

 

Samarbejde med lokalsamfundet

Skolen er en del af lokalsamfundet, og den kan være med til at præge den lokale, kommunale alkoholpolitik og sikre, at de alkoholpolitiske signaler diskuteres og om muligt koordineres.

En hensigtserklæring omkring samarbejde med lokalsamfundet kunne lyde således:

Skolen vil arbejde for, at der sker en koordinering af skolernes alkoholpolitik.

Skolen vil søge at koordinere alkoholpolitikken mellem skolerne og ungdomsklubberne.

 

 

Nyhedsbrev

 Email adresse:

Tips til forældremøder

Træt af forældremøder, der kører i hårdknude?

Få inspiration til konstruktive forældremøder ved at klikke her!

Forældremøde

 

tre drenge 1Søgemaskineoptimering og markedsføring - Next Level Marketing A/S